Dolffin Quay

Cei Dolffin yw dyfodol byw wrth ochr y Bae; rhan o gynllun i adfywio ochr ddwyreiniol Bae Caerdydd.

Wedi’i leoli rhwng y Bae a Basin y Rhath ar hyd Harbour Drive, mae gan Cei Dolffin siopau newydd wrth y glannau gyda bariau a bwytai ger y Bae. Cynigir datblygu cannoedd o gartrefi newydd yn agos at Fasin y Rhath gyda golygfeydd ysblennydd ar draws Caerdydd.

Mae promenâd newydd yn cwblhau’r adfywio, a ddechreuodd gyda Chei’r Fôr-forwyn, i atyniadau newydd ym Mhorth Teigr. Bydd gwelliannau i Barc Britannia yn hybu’r ardal o amgylch Canolfan Gelfyddydau’r Eglwys Norwyeg a’r tafarndai a chaffis presennol.

Mae’r cynllun yn cefnogi Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Dinas Caerdydd ar gyfer datblygiad parhaus y Bae drwy roi bywyd newydd i’r tir ôl-ddiwydiannol yma.

Datblygir Cei Dolffin gan Associated British Ports (ABP). Fel tirfeddiannwr cyfrifol mae gennym ymrwymiad i sicrhau bod y cynnig hwn yn ategu i ddatblygiad ehangach Bae Caerdydd ac yn anrhydeddu treftadaeth y safle.

Caiff pawb gyfle i helpu llunio ein cynllun cyn y cyflwynir cais cynllunio i Gyngor Dinas Caerdydd.

Byddwn yn diweddaru’r wefan hon yn gyson wrth i’n cynlluniau ddatblygu a hysbysu pobl am y newyddion diweddaraf am Cei Dolffin.

Amdanom ni

Mae Associated British Ports (ABP) yn datblygu cynlluniau i ailddatblygu Parc Britannia a pharhau gydag adfywio ochr ddwyreiniol Bae Caerdydd. Rydym eisiau helpu Caerdydd i ddiwallu ei gofynion tai, a chyfoethogi’r amgylchedd presennol ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr.

Mae Associated British Ports (ABP) yn berchen ac yn gweithredu porthladdoedd yn Lloegr, yr Alban a Chymru, gan gynnwys dociau Caerdydd. Fel tirfeddiannwr cyfrifol, mae gennym ymrwymiad i adfywio ein tir ôl-ddiwydiannol.

Cais cynllunio Dolffin Quay wedi’i gyflwyno i Gyngor Caerdydd

Mae Associated British Ports wedi cyflwyno cais ffurfiol am barc, lle chwarae a hyd at 200 o dai newydd ym Mae Caerdydd i Gyngor Dinas Caerdydd ar ôl ymgynghori’n helaeth â’r gymuned.

Mae ein cynigion ar gyfer safle Britannia Park, sy’n eiddo i ABP, yn cynnig cyfle cyffrous i wella ansawdd y lle agored ac i ddarparu tai newydd y mae eu hangen yn fawr.

Bydd parc, man chwarae, tir i’r cyhoedd a lle agored newydd wrth galon y cynllun ar gyfer Dolffin Quay yn gwella’r ardal o amgylch y Norwegian Church Arts Centre a’r tafarndai a’r caffis presennol. Bydd y datblygiad yn darparu lle agored o ansawdd uchel i drigolion a thwristiaid ei fwynhau drwy gydol y flwyddyn.

Er mwyn cydnabod treftadaeth ddiwydiannol y safle, rydym hefyd yn cynnig creu ‘ardal ddiwylliannol’ newydd a fydd yn cefnogi’r Norwegian Church Arts Centre a Locky’s Cottage ar ôl ei symud i’w safle newydd.

Mae ein cynigion wedi’u llywio gan drafodaethau manwl â swyddogion o Gyngor Dinas Caerdydd cyn cyflwyno’r cais, cyfres o gyfarfodydd â thrigolion a rhanddeiliaid, ac arddangosfa gyhoeddus. Hefyd, cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus am 28 diwrnod yn ystod mis Mawrth a mis Ebrill 2017.

Ar ôl cael adborth gan y gymuned, rydym wedi cael gwared ar dri chiosg masnachol o’r nifer a gynigiwyd yn y cynlluniau gwreiddiol. Ar ben hynny, ni fydd y tri chiosg masnachol mwyaf gogleddol ar hyd ymyl y Bae yn cynnwys mwy na dau lawr, ac mae’r llety preswyl ar ben y rheini wedi’i hepgor hefyd. Mae’r newidiadau hyn yn caniatáu i ni ddarparu mwy o fannau gwyrdd.

Gallwch weld cyfres lawn o ddogfennau’r cais cynllunio ar wefan y Cyngor gan ddefnyddio’r cyfeirnod 17/01848/MJR.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Dolffin Quay, gallwch ffonio ein tîm cysylltiadau cymunedol ar ein Rhadffôn 0800 130 3270. Mae’r tîm ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 7am a 7pm.

Cyhoeddusrwydd ac ymgynghoriad cyn ymgeisio am ganiatâd cynllunio

Cyn cyflwyno ein cais, mae ABP yn y broses o gynnal yr ymgynghoriad cyhoeddus statudol sy’n para 28 diwrnod. Fe fydd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg o Ddydd Llun 20 Mawrth i Ddydd Gwener 17 Ebrill 2017.

Cliciwch yma i arolygu ac i lawrlwytho:

  • y cais arfaethedig
  • y cynlluniau ac
  • unrhyw ddogfennau cefnogol

Mae Associated British Ports (“ABP”) yn bwriadu ymgeisio am ganiatâd cynllunio ar gyfer cais cynllunio hybrid am ailddatblygiad cynhwysfawr o’r safle. Ymgeisir am ganiatâd cynllunio amlinellol am ddymchweliad o gwbl-galed presennol ac ailddatblygiad o’r safle i ddarparu: parc cyhoeddus newydd, adeilad tirnod newydd hyd at 24 llawr mewn uchder, gan gynnwys hyd at 1,880.3 sqm (GIA) o lawr isaf a chyntaf o ofod masnachol (Defnyddiwch dosbarth A1/A3) a hyd at 200 o unedau preswyl (Defnyddiwch dosbarth C3); ynghyd a 3 uned ciosg gan gynnwys hyd at 564.4 sqm (GIA) o lawr isaf a chyntaf o ofod masnachol (Defnyddiwch dosbarth A1/A3); adeilad un ochr-fae gan gynnwys 754.4 sqm (GIA) o lawr isaf a chyntaf o ofod masnachol (Defnyddiwch Dosbarth A1/A3/D1); ac un adeilad ochr-doc gan gynnwys hyd at 137.1 sq m (GIA) o lawr isaf a chyntaf o ofod masnachol (Defnyddiwch dosbarth A1/A3) a hyd at 5 uned preswyl (Defnyddiwch dosbarth C3); gyda holl faterion ac eithrio mynediad ar gadw am benderfyniad hwyrach. Ymgeisir am ganiatâd cynllunio cyflawn am yr ail-leoliad o Fwthyn Locky (cyn fwth gweithwyr Sea Lock i Fasn Roath).

Os ydych am gyflwyno eich adborth am y datblygiad arfaethedig, ysgrifennwch atom ni ar getintouch@dolphinquay.com neu at Dîm Cysylltiadau Cymunedol, ABP Tir ac Eiddo, Tŷ Brenhines Alexandra, Heol Cargo, Caerdydd, CF10 4LY erbyn Dydd Llun, 17 Ebrill 2017.

Fe wnaeth y cyfnod ymgynghori 28 diwrnod rhedeg o Ddydd Llun 20 Mawrth i Ddydd Llun 17 Ebrill 2017. Mae’r tîm prosiect yn y broses o ystyried yr amryw o ymatebion a dderbyniwyd. Diolch i chi gyd a wnaeth ymateb gydag adborth.

Arddangosfa Gyhoeddus

Cliciwch yma i lawrlwytho copi o ddeunyddiau arddangos yr arddangosfa.

Fel rhan o’n ymgyngoriad cyhoeddus cyfredol ar y cynigion, fe wnaethom wahodd preswylwyr i fynychu arddangosfa gyhoeddus yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd ddydd Iau 24 Tachwedd rhwng 11.30yb – 7yh.

Os na fu modd i chi fod yn bresennol, mae croeso i chi lenwi’r ffurflen adborth islaw cyn i’n ymgynghoriad ddod i ben ddydd Llun 12 Rhagfyr. Byddwn yn rhoi ystyriaeth i’r holl sylwadau cyn cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Dinas Caerdydd yn gynnar yn 2017.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych,
Tîm Cysylltiadau cymunedol Cei Dolffin

Cysylltu â ni

Mae nifer o ffyrdd y gallwch gysylltu â’n tîm os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein cynigion cynnar:

Llinell gymorth rhadffôn: 0800 130 3270

Neu drwy ysgrifennu at:
Tîm Cysylltiadau Cymunedol
ABP Land and Property
Tŷ Brenhines
Alexandra
Heol Cargo
Caerdydd, CF10 4LY

Mae ein tîm cysylltiadau cymunedol ar gael 7yb – 7yh dydd Llun i ddydd Sadwrn.

Enw (rhaid llenwi)

Ebost (rhaid llenwi)

Ymholiad

Neges